فرم ارزیابی اولیه و امکان سنجی پذیرش تحصیلی:

برای مشاوزه پر کردن فرم ارزیابی الزامیست.
پر کرد فرم ارزیابی به معنای بستن قرارداد نمیباشد.

 

 

 

  :اطلاعات شخصی

  نام و نام خانوادگی: (الزامی)

  تاریخ تولد: (الزامی)

  ایمیل: (الزامی)

  :اطلاعات تحصیلی

  آخرین رشته تحصیلی: (الزامی)

  آخرین محل تحصیل: (الزامی)

  آخرین مقطع تحصیلی: (الزامی)

  معدل پیش دانشگاهی: (الزامی)

  معدل سال سوم دبیرستان: (الزامی)

  :معدل کارشناسی - لیسانس

  :اطلاعات وضعیت زبان

  :مدرک زبان آلمانی

  ندارمA1A2B1B2C1C2

  :مدرک زبان انگلیسی

  ندارمIELTS with a minimum grade of 6,5TOEFL with a minimum score of 550 (paper-based) or 79 (internet-based, IBT)

  :اطلاعات مربوط به رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه مقصد در آلمان

  رشته موردنظر در آلمان: (الزامی)

  مقطع تحصیلی موردنظر در آلمان: (الزامی)

  :دانشگاه های موردنظر در آلمان و دیگر توضیحات