فرم ارزیابی اولیه و امکان سنجی پذیرش تحصیلی:

برای مشاوزه پر کردن فرم ارزیابی الزامیست.
پر کرد فرم ارزیابی به معنای بستن قرارداد نمیباشد.

 

 

 

:اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: (الزامی)

تاریخ تولد: (الزامی)

ایمیل: (الزامی)

:اطلاعات تحصیلی

آخرین رشته تحصیلی: (الزامی)

آخرین محل تحصیل: (الزامی)

آخرین مقطع تحصیلی: (الزامی)

معدل پیش دانشگاهی: (الزامی)

معدل سال سوم دبیرستان: (الزامی)

:معدل کارشناسی - لیسانس

:اطلاعات وضعیت زبان

:مدرک زبان آلمانی

ندارمA1A2B1B2C1C2

:مدرک زبان انگلیسی

ندارمIELTS with a minimum grade of 6,5TOEFL with a minimum score of 550 (paper-based) or 79 (internet-based, IBT)

:اطلاعات مربوط به رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه مقصد در آلمان

رشته موردنظر در آلمان: (الزامی)

مقطع تحصیلی موردنظر در آلمان: (الزامی)

:دانشگاه های موردنظر در آلمان و دیگر توضیحات